شناسه : 25030
س., 10/06/2020 - 09:55
نویسنده : adminmazandaran

  حقوقدانان بسیجی  استان مازندران در مرحله اول رزمایش کمک مومنانه مجموعا به مبلغ 3/762/000/000 ریال معادل سیصدوهفتادوشش میلیون ودویست هزار تومان اعم از نقدی وغیرنقدی به بیمارستان های استان واقشار مستضعف وکم بضاعت کمک کردنداین کمک ها شامل ماسک ، گان ، دست کش ، بسته های معیشتی 250/000تومانی می باشد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید